Protestantse Gemeente

Gennep en omstreken

voorzijde.jpgzegel Julien.giftoren.gifhugenoten.jpghaan.jpgbijbel.gifpreekstoel.jpgantependium rood.jpgantependium paars.jpgbegraafplaats.gifbouwplaat.jpggraftegel.jpgopen deur.jpgantependium groen.jpgklok met inscriptie 1.giforgel.jpgengel.jpgantependium wit 1a.jpg

ANBI-gegevens

 

Gemeente 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Protestantse Gemeente Gennep en Omstreken

RSIN/Fiscaal nummer:

824133511

Website adres:

www.protestantsgennep.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Markt 3

Postcode: 6591 BZ  
Plaats: Gennep

Postadres:

Doelen 94
Postcode: 6591 BX

Plaats:

Gennep

 

De Protestantse gemeente Gennep en Omstreken is de oudste protestantse gemeente van Nederland en ligt tussen de Maas en de Duitse grens en van noord naar zuid tussen Middelaar en Ayen, een afstand van 22 kilometer. De gemeente telt 244 doop- en belijdende leden en 77 register verbonden leden, totaal 160 pastorale eenheden.

De gemeente behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezitten rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. 

De kerkorde staat op de website van de PKN: www. kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Gennep en Omstreken. 

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van onze kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. De kerkenraad heeft 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters (3 leden) is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen, de gebouwen en de begraafplaats van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College-voor-de-Behandeling-van-Beheerszaken. (Ordinantie 11, art.8).  

 

C. Doelstelling en visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, organisatie, kerkrecht, ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financiën.

De Protestantse Gemeente Gennep en Omstreken wil een geloofsgemeenschap zijn die:
1. staat voor de boodschap van het evangelie en die deze op een aansprekende, inspirerende en eigentijdse wijze in woord en gedrag uitdraagt (getuigende gemeenschap)
2. opkomt voor hen die dichtbij en veraf staan, waarbinnen mensen zich geborgen kunnen weten en waarin men er voor en met elkaar is (zorgzame gemeenschap)
3. midden in de maatschappij staat, haar deuren voor anderen opent en actieve bijdragen levert aan de wereld rondom (actieve en open gemeenschap)
4. centrum is van leren en spiritualiteit waarin mensen, vanuit hun pluriformiteit, samen met anderen ontdekken wat de zin van hun leven is en wat God van hen vraagt (een lerende en zich bezinnende gemeenschap)
5. Gods aanwezigheid viert in gebed, prediking, liederen en in de tekenen van doop en avondmaal (vierende gemeenschap).

 

D. Beleidsplan (korte samenvatting)

In het Beleidsplan zijn de huidige activiteiten van de kerktaken beschreven: eredienst, diaconaat, pastoraat, oecumene, samenwerking met omliggende protestantse gemeenten, partnertreffen met de Evangelische Gemeinde Goch, jeugd- en jongerenwerk en seniorencontact. Interne communicatie en beheer worden ondersteund door de ledenadministratie, aangesloten bij LRP. De gemeente geeft een kerkblad uit en heeft een website.

In het beleidsplan zijn de prioriteiten en de doelstellingen voor de komende jaren genoemd. Belangrijk zijn o.a. het vergroten van de betrokkenheid van gemeenteleden, het verwerven en beheren van de financiële middelen daarvoor en het in stand houden van kerk, ontmoetingscentrum De Regenboog en de begraafplaats. Onze gemeente kent op dit ogenblik 72 vrijwilligers. Speerpunten in het beleid zijn het stimuleren en betrekken van de jeugd en hun ouders, verbeteren van de communicatie tussen de verschillende werkgroepen, uitbouwen van de samenwerking met buurgemeenten en andere geloofsgemeenschappen.

Het complete beleidsplan is te vinden onder "Kerkenraad" op deze website

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld bij contract. Onze gemeente heeft geen andere medewerkers in loondienst

Leden van de kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters, werkgroepen en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Conform de kerkorde zijn enkele taken gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, zoals het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.  De werkgroepen en Colleges brengen verslag uit van hun activiteiten op de kerkenraadsvergaderingen (6-7 x per jaar).

Het College van Kerkrentmeesters waakt over de financiële slagkracht van de gemeente en legt daarnaast via een jaarverslagrekening en  verantwoording af aan de kerkenraad. Zie hieronder voor een uittreksel van de belangrijkste gegevens. 

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen van voorgaande jaren wat betreft het plaatselijk kerkenwerk. Het onderhoud van onze monumentale kerk is deel van een meerjarenplan en de kosten daarvan kunnen per jaar verschillen (zie onderstaand overzicht).

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staten van baten en lasten geeft  geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen over de jaren 2013 en 2014.

 

College van Kerkrentmeesters

 

Begroting 2016

Rekening 2016

Rekening 2015

Baten

 

 

 

opbrengsten uit bezittingen, rente

10.050

9.389

 11.131

bijdragen gemeenteleden en giften

26.500

30.812

29.292

subsidies en bijdragen van derden

6.000

9.018

606

Totaal Baten (a)

42.550

49.218

41.029

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

pastoraat

20.960

23.370

20.859

kerkdiensten, gemeentewerk

1.300

1.915 

2.399

kerkelijke gebouwen incl afschrijvingen

23.479

22.600

11.091

overige eigendommen

 

 

 

onkostenvergoeding (organisten, e.d.)

1.400

1.552 

1.540

beheer, administratie, bankkosten en rente

1.400

1.640 

1.578

bijdragen aan andere organen binnen de kerk

2.050

2.283 

2.294

Totaal lasten (b)

50.589

53.360

39.716

 

 

 

 

Resultaat (a-b)

-8.039

-4.141 

1.268

 

Toelichting Rekening 2016

Onze gemeente zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de gemeenteleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans en de Zomercollecte gevraagd om een bijdrage voor het werk van onze gemeente. Andere inkomsten zijn huuropbrengsten. Verder ontvangt de gemeente incidenteel overheidssubsidie voor groot onderhoud van  de monumentale kerk.

De inkomsten worden besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de parttime predikant, alle kerkelijke activiteiten, onderhoud en energie, belastingen en verzekeringen en afdrachten aan de landelijke PKN. Ook het onderhoud van de gebouwen eist een jaarlijks terugkerend geldbedrag. Door meevallende baten is het resultaat minder negatief uitgevallen dan volgens de begroting was verwacht.

 

 

Diaconie

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Protestantse Gemeente Gennep en Omstreken

RSIN/Fiscaal nummer:

824133584

Website adres:

www.protestantsgennep.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Markt 3

Postcode: 6591 BZ  
Plaats: Gennep

Postadres:

Doelen 94
Postcode: 6591 BX

Plaats:

Gennep 

 

De Protestantse gemeente te Gennep en Omstreken is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen over het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Gennep en Omstreken.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. De kerkenraad heeft 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het College van Diakenen, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

 

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, organisatie, kerkrecht, ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financiën. 

De Protestantse Gemeente Gennep en Omstreken wil een geloofsgemeenschap zijn die:
1. staat voor de boodschap van het evangelie en die deze op een aansprekende, inspirerende en eigentijdse wijze in woord en gedrag uitdraagt (getuigende gemeenschap)
2. opkomt voor hen die dichtbij en veraf staan, waarbinnen mensen zich geborgen kunnen weten en waarin men er voor en met elkaar is (zorgzame gemeenschap)
3. midden in de maatschappij staat, haar deuren voor anderen opent en actieve bijdragen levert aan de wereld rondom (actieve en open gemeenschap) 
4. centrum is van leren en spiritualiteit waarin mensen, vanuit hun pluriformiteit, samen met anderen ontdekken wat de zin van hun leven is en wat God van hen vraagt (een lerende en zich bezinnende gemeenschap)
5. Gods aanwezigheid viert in gebed, prediking, liederen en in de tekenen van doop en avondmaal (vierende gemeenschap).

D. Beleidsplan (korte samenvatting)

Doel van het diaconaat is de naaste in daad en woord bij te staan door hulp te bieden aan leden van de gemeente en anderen die dichtbij en veraf onder armoede en verdrukking leven. Het College van Diakenen draagt zorg voor de coördinatie en uitvoering van de diaconale taken. Het College stelt hiertoe jaarlijks de collectedoelen vast, signaleert hulpvragen in en buiten de gemeente, stelt de prioriteiten vast en onderneemt actie om deze uit te voeren. Het College is het contactpunt voor “Kerk in actie” en betrekt gemeenteleden bij diaconale projecten en acties.
Speerpunten zijn gemeenteleden meer betrekken bij het werk van de Diaconie, verbetering van de communicatie tussen de werkgroepen in de gemeente en het betrekken van jeugd en Kinderkerk bij lokale en wereldwijde diaconale projecten. Het Beleidsplan van de Diaconie is opgenomen in het Beleidsplan van onze Protestantse Gemeente, te vinden onder "Kerkenraad".

 

E. Beloningsbeleid

De leden van het College van Diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed. Ook vrijwilligers die meehelpen bij de diaconale taken krijgen geen vergoeding.

 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) van de Diaconie sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft  inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolommen Rekening geven inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

  

College van Diakenen

 

Begroting 2016 

Rekening 2016

Rekening 2015

Baten

 

 

 

opbrengsten uit bezittingen

5.125

5.063

5.164

bijdragen gemeenteleden

3.275

3.645

3.806

Totaal Baten (a)

8.400

8.708

8.970

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

diaconaal werk (plaatselijk, landelijk, wereldwijd

8.200

8.082

8.540

kerkdiensten, gemeentewerk

200

79

-

bijdragen aan andere organen binnen de kerk

500

463

483

eigendommen en inventarissen

305

303

303

lasten beheer, administratie, bankkosten en rente

285

31

247

Totaal lasten (b)

9.490

8.958

9.573

 

 

 

 

Resultaat (a-b)

-1.090

-250

-603

Toelichting

De opbrengst van collecten en giften wordt geheel gebruikt voor diaconaal werk. De opbrengst van bezittingen (twee stukjes land) wordt deels gebruikt voor aanvulling op diaconaal werk, deels voor verplichtingen aan de PKN en beheerskosten. De begrote baten van 2016 waren lager dan de opbrengsten in 2015, de actuele baten van 2016 vielen hoger uit dan begroot, maar waren lager dan in 2015. De lasten in 2016 waren wat lager dan begroot vanwege minder kosten in kerkdiensten en lagere bankkosten door het opzeggen van één van de twee banken.

 

 

Login Form

Oktober 2018
Z M D W D V Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3