Protestantse Kerk

Gennep en omstreken

Aanleiding

Graag wil ik langs deze weg reageren op de nieuwsbrief nr. 5 van de Protestantse Gemeente Gennep en omstreken.

Hierin wordt gemeld dat de ledenadministratie in het kader van de nieuwe privacyregeling ondergebracht dient te worden onder de kerkenraad. Een deel van de kerkenraad heeft dit besloten.

 

 

De kerkenraad heeft op 20 mei 2019 bezwaar gemaakt tegen publicatie van de mail die ik op 28 januari 2019 om 22.41 uur ontving.

De strekking van de mail is als volgt:

Na de aanhef 'Ha Yvonne' staat er dat een deel van de kerkenraad zich heeft gebogen over het privacybeleid in het kader van de nieuwe Europese wet. Men heeft de conclusie getrokken dat het niet langer vertrouwd is om de verwerking van persoonsgegevens door anderen dan kerkenraadsleden te laten doen. Mij wordt, zonder enig overleg hierover vooraf, verzocht per direct de accountgegevens van het systeem Landelijke Registratie Persoonsgegevens over te dragen aan de scriba*.
De mail is ondertekend door de voorzitter*

*In het kader van de wet op de privacy zijn de namen van de functionarissen niet vermeld. De gegevens van de functionarissen zijn te vinden op https://www.pkngennep.nl/kerkenraad

Het ware sympathieker geweest als men hierover met mij van gedachte had gewisseld. Tenslotte heb ik al meer dan twaalf jaar de ledenadministratie voor de Protestantse Gemeente gevoerd. De kerkenraad vond het echter voldoende mij per mail te melden dat ik deze taak met onmiddellijke ingang over moest dragen.

 

Dat dit mij zonder enig vooroverleg via de mail is medegedeeld is mij in het verkeerde keelgat geschoten. Ik heb hieruit de conclusie getrokken dat ik in de ogen van een deel van de kerkenraad kennelijk niet voldoende betrouwbaar meer ben om de privacy van onze leden te garanderen en men geen prijs meer stelt op mijn diensten.

 

Naast het voeren van de ledenadministratie heb ik op de achtergrond nog vele andere taken voor de kerk gedaan. Vele daarvan voortvloeiend uit de administratie.

Een kleine greep uit deze werkzaamheden zijn:

  • de kinderkerk voorzien van verjaardagsdata van jeugd- en jongerenleden;
  • de pastorale werkgroep informeren over mutaties en voorzien van gezinskaarten van nieuwe leden;
  • printen van acceptgiro’s en brieven tbv ‘Kerkbalans’ voor de kerkrentmeesters;
  • bezorglijsten printen voor de bezorgers van ons kerkblad van ‘Van Huis tot huis’.

 

Daarnaast heb ik samen met de andere redactieleden jarenlang met veel plezier gewerkt aan ons kerkblad ‘Van Huis tot huis’, het kerkblad dat al sinds 1946 bestaat. De dominee heeft op 9 januari reeds aangegeven hieraan geen bijdrage meer te willen leveren. Door samen met de kerkenraad al in januari met een eigen nieuwsbrief naar buiten te treden werd de taak van de redactie op zijn minst gezegd ondermijnd. Dit is dus ruim voordat de redactie heeft besloten eensgezind te stoppen.

 

Ook heb ik ruim 10 jaar geleden een website voor de kerk gebouwd die ik daarna samen met Mieke Hoogkamp heb onderhouden. Vele positieve reacties hebben we hierover mogen ontvangen. 

 

Ook Mieke Hoogkamp, die bij mijn afwezigheid toegang had tot het ledenadministratiesysteem, heeft per mail de mededeling ontvangen dat zij niet meer nodig was voor de ledenadministratie.

Het mag bekend zijn dat zij in de afgelopen decennia altijd klaar heeft gestaan voor allerlei activiteiten in en rond de kerk. Dit zijn er zoveel, dat het onbegonnen werk is om daar een opsomming van te maken.

 

Het is mij onbekend waarom de huidige kerkenraad zo plotseling gemeend heeft op een dergelijke onchristelijke wijze (ik heb hier helaas geen andere bewoording voor) een deel van de vrijwilligers aan de kant te schuiven. 

 

Dit heeft er toe geleid dat ik alle overige taken die ik voor de kerk doe heb opgeschort. Er is een verzoek gekomen van de kerkenraad om hierover met mij van gedachte te wisselen. Ook nu weer heeft men niet de moeite genomen mij persoonlijk te benaderen (mijn adres is bekend bij de kerkenraad), maar besloten dit per mail af te moeten handelen. Dit  heeft mij niet over de streep kunnen halen een gesprek met de huidige kerkenraad aan te gaan.

 

Er mag aan getwijfeld worden of dit de juiste weg is om mijn ongenoegen te uiten, maar ik  ben van mening dat, wanneer u vanuit de nieuwsbrief leest dat ik mijn werkzaamheden heb neergelegd, u het recht heeft ook geïnformeerd te worden over de complete gang van zaken.

 

Ik dank al diegenen waarmee ik in de afgelopen jaren heb samengewerkt voor de prettige wijze waarop dat altijd is gegaan en wens allen Gods Zegen toe.

 

Yvonne Beeuwkes